ACC Liên Quân #48


  • Tướng: 38
  • Trang phục: 27
  • Điểm ngọc: 70
  • Rank: Kim cương 3
  • Vàng: 10397
  • Thông tin mô tả tài khoản: Nghỉ game bán acc